Logo

एसिड पीडित बालिकालाई पर्यटन मन्त्रीको सहयोग

                     
Logo 2020-09-06 02:09     Hamro Biratnagar

13

sf7df8f}F, @! ebf}M ;+:s[lt, ko{6g tyf gful/s p88ogdGqL of]u]zs'df/ e§/fO{ cfˆgf] hGd lbgsf cj;/df cfOtaf/ dGqfnodf ut jif{ Pl;8 cfqmd0fdf k/]sL jL/u~hsL d':sfg vft'gnfO{ ? %) xhf/ k|bfg ub}{ . dGqL e§/fO{n] ;f] /sd d':sfgsf] lzIffsf nflu lbg'ePsf] xf] . tl:a/ Mk|bLk/fh jGt÷/f;;

सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले एसिड आक्रमणमा परेकी मुस्कान खातुनलाई ५० हजार नगद प्रदान गरेका छन् ।

मन्त्री भट्टराईले वीरगन्जमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत खातुनलाई अध्ययनका लागि रकम उपलब्ध गराएका हुन् ।

२०७२ सालदेखि विभिन्न बालबालिकालाई सहयोग गरेर जन्मदिन मनाउन थालेको मन्त्री भट्टराईले मन्त्रालयमै खातुनलाई रकम प्रदान गर्दै अनावश्यक भोजभतेरको खर्च कटौती गरी बालिकाको अध्ययनमा सहयोग गरेको बताए ।


लोकप्रिय छुटाउनुभयो कि ?